กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
แผนดำเนินงานประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
แบบบันทึกข้อมูลควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณ ปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.58 KB
แผนยุทธศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
รายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน..
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.48 KB
SAR 2564 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.32 KB
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.33 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.93 KB
สรุปการใช้จ่ายฝ่ายกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.41 KB
สรุปการใช้จ่ายฝ่ายงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.22 KB
สรุปการใช้จ่ายฝ่ายบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.2 KB
สรุปการใช้จ่ายฝ่ายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.69 KB
สรุปการใช้จ่ายฝ่ายวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.92 KB
แบบรายงานกำกับติดตามการใช้จ่าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.56 KB