ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ออกแบบม.1 บทที่5 กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 146747
ตารางแผนกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.36 KB 146729
ยุทธศาสตร์ จชตและกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.63 KB 146658
>ทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ 146438
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 146422
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 146595
แบบฟอร์ม ต่าง ๆ
แบบฟอร์ม SAR 60 Word Document ขนาดไฟล์ 86.77 KB 146770
บันทึกข้อความ รายงานการส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 146466
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.53 KB 147429
เอกสารวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้(ปรับปรุง60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.25 KB 146530
ขั้นตอนการรับนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.34 KB 146427
ขั้นตอนการขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.71 KB 146733
ขั้นตอนการขอวุฒิการศึกษา รบ.1/ปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.63 KB 146378
ขั้นตอนการย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.78 KB 146530
ขั้นตอนการรับนักเรียนเข้าใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.08 KB 147010
๔. แบบบันทึกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 131.21 KB 147108
๓. แผนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.92 KB 146554
>๒.แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 146486
๑. คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 146614
การส่งไฟล์ BookMark กลับไปยัง ฝ่ายวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.77 KB 146774
คู่มือการดาวโหลดไฟล์Bookmark2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146853
แบบฟอร์ม วิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้(ปรับปรุง60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.25 KB 146520
แบบฟอร์มวัดผลและประเมินผล
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว-0-ร.-มส.-มผ. ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 146536
ขั้นตอนการแก้มส. Word Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 146443
แบบสรุปผลการเรียนรายภาค Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.8 KB 146675
วผ11แบบข้อเปิดรายวิชาชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 18.69 KB 146350
วผ10แบบขออนุญาตเข้าห้องสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 47.46 KB 146460
วผ9 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.86 KB 146459
วผ8 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียน ไม่ครบ 80 Word Document ขนาดไฟล์ 18.86 KB 146513
วผ7.1 แบบประเมินผลรายวิชาเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 53.32 KB 146544
วผ7 แบบยื่นคำรองขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 49.9 KB 146390
วผ6 ขอรายงานผลสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 20.16 KB 146621
วผ5 แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 33.41 KB 146740
วผ4.แบบขออนุมัติผลการเรียน“0”, “ร”,”มผ”, “มส” Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 146578
วผ3 แบบคำขอเพิ่มถอนรายวิชาเพิมเติม Word Document ขนาดไฟล์ 61.82 KB 146630
วผ2 บัญชีรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 17.77 KB 146733
วผ1 แบบลงทะเบียนเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.9 KB 146790
SAR
SAR 61 146736
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.5 KB 146797
รายชื่อนักเรียน 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 460.5 KB 146580