กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คู่มือมาตรฐานให้บริการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
คู่มือบริหารงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
แบบฟอร์มแผนการวัดประเมินผล
แบบฟอร์มแผนการวัดประเมินผล
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.03 KB
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้(ปรับปรุง61)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.25 KB
ปฏิทินวิชาการ เทอม2ปี63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.66 KB
โปรแกรม ปพ.5 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 369.3 KB
PP 5 Programs
โปรแกรม ปพ.5 ภาษาอังกฤษ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 369.71 KB