กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิรัชญา เสถียรรังสฤษดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางดลฤดี โรจนะรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2