กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางหนึ่งนรี จิระกิตติ์กานต์กุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 084-9989207
อีเมล์ : sportpccst@hotmail.com

นายอันศอรี เจริญวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0855887548
อีเมล์ : ansor2518@gmail.com