กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทินี จูนิพัทธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกนกพร ไหมชุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชลิดา บิลหมาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : kk_teacher34@kobkul.ac.th

นายธนวัฒน์ พรหมคีรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายคณัสนันท์ จิรโชติกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1