กลุ่มบริหารงานบุคคล
นโยบายงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.97 KB
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.56 KB
ภาระงานข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.61 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.35 MB
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.54 KB
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.67 MB
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลงวันที่ 9
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.17 KB
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 447.54 KB
1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.23 KB
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.73 KB
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.48 KB
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.52 KB
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.85 KB