ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา

ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมปีที่ 1

3

57

54

111

มัธยมปีที่ 2

3

58

45

103

มัธยมปีที่ 3

3

61

48

109

มัธยมปีที่ 4

2

24

26

50

มัธยมปีที่ 5

2

25

34

59

มัธยมปีที่ 6

2

24

30

54

อื่น ๆ

0

0

0

0

รวม

15

249

237

486