กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา I30201

ส่วนประกอบของรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212 KB
รายวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
แบบเสนอหัวข้อที่ต้องการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41 KB
รายวิชา ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโล่ยี 6
แบบเสนอ โครงงานคอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.5 KB
รายวิชา ง32101 แบบการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท
แบบการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  5 บท
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214 KB
ใบความรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
แบบทดสอบหน่วยที่ 2 ง23102
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.83 KB
รายวิชา ง31101 หน่วยที่ 2
องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.26 MB
รายวิชา ง30204 การสร้างสื่อประสม

แบบฟร์อมเสนอหัวข้อผลงานสือประสม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.5 KB
I 20201 รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
I 20201 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.07 KB