ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ย. 65 ถึง 28 ก.ย. 65 การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
22 ก.ย. 65 กิจกรรมวันย่ากอบกุล
22 ก.ย. 65 กิจกรรมวันย่ากอบกุล
09 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน
10 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2562

-  เปิดภาคเรียนที่  1 / 2559

-  ลงทะเบียนวิชาเรียน รับตารางเรียนทุกระดับชั้น   

-  ชำระเงินค่าลงทะเบียน
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ครูทุกคน
06 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 เวลา 13.00 น
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานกิจการนักเรียน
04 พ.ค. 59 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน
ครูลงชื่อปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/ 2559
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ครูทุกคน
02 พ.ค. 59 ถึง 06 พ.ค. 59 เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1
เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวิชาการ
03 เม.ย. 59 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนฉัน ม.1 และ ม.4

-     รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนฉัน ม.1 และ ม.4

-   เก็บเงินนักเรียน ม.1 คนละ 200 บาท (ค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน)
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ครูตามคำสั่ง
31 มี.ค. 59 ขออนุมัติจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

-  ขออนุมัติจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

-  พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

-  ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียน
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานทะเบียน
29 มี.ค. 59 ถึง 30 มี.ค. 59 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำสารสนเทศ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำสารสนเทศ
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานประกัน
28 มี.ค. 59 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

-  ประกาศผลการสอบแก้ตัว  ครั้งที่  2

-  ลงทะเบียนเรียนซ้ำ รายวิชาที่สอบแก้ตัวไม่ผ่าน
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวัดผล
25 มี.ค. 59 ครูส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ครูส่งผลการสอบแก้ตัว  ครั้งที่  2
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวัดผล
23 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รายงานโครงการ สรุปผลการใช้แผนปฏิบัติการครึ่งปี
รายงานโครงการ สรุปผลการใช้แผนปฏิบัติการครึ่งปี
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานแผนงาน
21 มี.ค. 59 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

-  ประกาศผลการสอบแก้ตัว  ครั้งที่  1

-  นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว  ครั้งที่  2
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวัดผล
21 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว  ครั้งที่  2
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวัดผล
21 มี.ค. 59 ถึง 22 มี.ค. 59 จัดทำหลักสูตร “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
จัดทำหลักสูตร “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวิชาการ
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานรับนักเรียน
17 มี.ค. 59 ครูส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ครูส่งผลการสอบแก้ตัว  ครั้งที่  1 ตามแบบฟร์อมที่กำหนด (วผ6.) สามารถเข้าไปดาวน์โฟลดไฟล์ได้ที่เมนู ดาวน์โหลด
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวัดผล
14 มี.ค. 59 ถึง 17 มี.ค. 59 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว  ครั้งที่  1
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวัดผล
14 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนการสอน
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนการสอน เวลา 09 .00 – 11.30 น. ณ  ห้องประชุมนพนภา
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวิชาการ
11 มี.ค. 59 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2558

-  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2558

-  ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา  เวลา  13.30  น

-  นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว  ครั้งที่  1
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวัดผล
10 มี.ค. 59 ตรวจสอบ Book Mark พร้อม ปพ.5
ตรวจสอบ Book Mark พร้อม ปพ.5
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวัดผล
10 มี.ค. 59 ครูที่ปรึกษารับประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2558
ครูที่ปรึกษารับประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2558
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวัดผล
07 มี.ค. 59 ถึง 09 มี.ค. 59 ส่ง ไฟล์ Book Mark พร้อม ปพ.5

ส่ง ไฟล์ Book Mark พร้อม ปพ.5

(ไฟล์ Book Mark ส่งทาง Google Drive)
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวัดผล
29 ก.พ. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2558
สอบปลายภาคเรียนที่  2 / 2558
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม งานวัดผล